منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
آیین نامه ها
اخبار
اخبار
اسلایدر
اطلاعیه ها
بازديدها
بنر
پرسش و پاسخ
جستجو
رویداد ها
لینکهای مفید
متون عمومي
منو
منو
منوی فوتر
ورود
اخبار

.

انتشار چهار مقاله Q1  توسط دکتر فرشید قنبری، دکتر مصطفی مهدویان پور، دکتر احسان آقایانی، و خانم شیما آزادپور از اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان:


1. مقاله با عنوان Oxidative removal of benzotriazole using peroxymonosulfate/ozone/ultrasound: Synergy, optimization, degradation intermeiates and utilizing for real wastewater  توسط دکتر فرشید قنبری و دکتر مصطفی مهدویان‌پور؛ اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ April 2020 در نشریه معتبر و بین‌المللی Chemosphere با IF=5/778.

2. مقاله با عنوان Application of the enhanced sono-photo-fenton-like process in the presence of persulfate for the simultaneous removal of chromium and phenol from the aqueous solution توسط دکتر احسان آقایانی؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ April 2020 در نشریه معتبر و بین المللی Journal of Water Process Engineering با IF=3/465.

3. مقاله با عنوان Immune profile differences between chronic GNHD and late acute GVHD: results of the ABLE/PBMTC1202 studies توسط خانم شیما آزادپور؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ 9 April 2020 در نشریه معتبر و بین‌المللی Blood با IF=17/543.
4. مقاله با عنوان Efficient treatment for landfill leachate through sequential electrocoagulation, electrooxidation and PMS/UV/CuFe2O4 process توسط دکتر فرشید قنبری؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ 1 July 2020 در نشریه معتبر و بین المللی Separation and Purification Technology  با IF=5/774
 

بیشتر